info @ arianashargh.com        051 38684107

تبادل بنر (Banner Exchange) با آریانا شرق

بازدید کننده محترم

اگر به دنبال هدایت موتور های جستجو و بازدیدکنندگان بیشتری به سمت سایت و یا وبلاگ خود هستید و یا در صورتی که از مشتریان این شرکت بوده و قصد حمایت از این شرکت را دارید می توانید با این سایت تبادل لینک داشته و لینک و یا بنر های خود را در معرض دید بازدید کنندگان این سایت قرار دهید می توانید پس از قراردادن هریک از کد های مربوط به بنر های زیر در وبلاگ یا وب سایت خود این موضوع و لینک صفحه ای که بنر در آن قرارداده شده است را به همراه لینک بنر و یا فایل بنر خود را به آدرس پست الکترونیک info @ arianashargh.com ارسال نمایید تا بنر شما نیز در این سایت قرار گیرد. بدیهی است بنر شما تا زمانی در سایت آریانا شرق نمایش داده خواهد شد که متقابلا بنر آریانا در سایت شما  نمایش داده شود.

 

(سایز 240*120) - لینک بنر

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://free.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/120_240/Free_120_240_02.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

  لینک بنر - (سایز 240*120)

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://free.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/120_240/Free_120_240_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

 

       

(سایز 240*120) - لینک بنر

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://reseller.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/120_240/Reseller_120_240_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

 

  لینک بنر - (سایز 240*120)

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://panels.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/120_240/Prof_120_240_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

 

 


 

لینک بنر بالا - (سایز 60*468)

 
 

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://free.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/468_60/Free_468_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

 
     

 

لینک بنر بالا - (سایز 60*468)

 
 

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://panels.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/468_60/Prof_468_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

 
 

 

لینک بنر بالا - (سایز 60*468)

 
 

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://reseller.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/468_60/Reseller_468_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

 
 

 

لینک بنر بالا - (سایز 60*468)

 
 

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://iraniagahi.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/468_60/Iraniagahi_468_60_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

 
 

 

لینک بنر بالا - (سایز 60*468)

 
 

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://iraniagahi.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/468_60/Iraniagahi_468_60_02.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

 
 


(سایز 125*125) - لینک بنر

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://reseller.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/125_125/Reseller_125_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

  لینک بنر - (سایز 120*120)

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://free.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/120_120/Free_120_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->

 

       

 

لینک بنر بالا - (سایز 150*500)

 
 

<!-- Begin ArianaShargh.com Banner Code -->
<div align="center">
<a href="http://free.arianashargh.com" target="_blank">
<img src="http://arianashargh.com/BannerExchange/ariana/500_150/Free_500_150_01.gif">
</a>
</div>
<!-- End ArianaShargh.com Banner Code -->